For andre år på rad er den en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er tapt. (Rovviltportalen)