Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Skal bestanden av sandsvale kunne ta seg opp igjen trengs alle gode tiltak! Lokaliteter som tidligere har vært benyttet av sandsvaler, men som har blitt mindre attraktive på grunn av ras o.l., kan enkelt restaureres ved å justere sandfasaden/helningsvinkel. Helt eller tilnærmet vertikal helling vil … (Norsk Ornitologisk Forening)