Stortinget skal i høst behandle Prop. 151 S (2015 – 2016), Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren. Her legges det opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn, noe som truer de internasjonalt viktige Ramsarområdene i området.