NOF har i løpet av 2014 og deler av 2015 lagt ned en betydelig innsats i å kartlegge og oppdatere kunnskapsgrunnlaget for viktige fugleområder i Norge (Important Bird and Biodiversity Areas – IBAer). Resultatene er nå oppsummert i en omfattende rapport som du kan lese her.