Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen er i Egypt på FNs naturtoppmøte, kjemper naturvernorganisasjonene en innbitt kamp for å redde truet natur her hjemme. Presset på truede arter og naturtyper er stort som følge av veibygging, vindkraftutbygging, hyttebygging og ødeleggelse av våtmark. En omkjøringsvei på Karmøy har satt regjeringens troverdighet kraftig på spill. Klarer man ikke å prioriter … (Norsk Ornitologisk Forening)