{{GALLERY}}I 154 av de 197 vassdragene som ble undersøkt var innslaget av oppdrettslaks lavt til mod… (Veterinærinstituttet)