I landskap med monokulturer med hvete, mais og raps, blir det lite plass til insekter. Følgelig går fuglebestandene ned i mange europeisk land. Flere arter i jordbrukets kulturlandskap sliter også i Norge. Bevaringsrettede virkemidler for truede fuglearter i jordbruket innbefatter tiltak som utsatt slått, utsatt eller redusert gjødsling, bevaring av kantsoner, heving av grunnvannsnivå, mosaikk-jor … (Norsk Ornitologisk Forening)