Gråsisik og furukorsnebb var særdeles tallrike, mens enkeltbekkasin, gjøk, møller, tornirisk og sivspurv var spesielt fåtallige ved NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista i 2017. Les mer i den ferske årsrapporten for fjoråret på våre nettsider! (foto av gråsisik: Aïda López) http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2040 (Norsk Ornitologisk Forening)