Gaupa kan ikke være en jaktbar art (WWF-Norge)

Gaupa må fjernes fra lista over jaktbare arter når Miljødirektoratet nå skal fastsette ny jaktforskrift, krever WWF-Norge i sin høringsuttalelse til direktoratet. Høringsfristen for den nye forskriften om jakt- og fangsttider går ut 1. september, og WWF-Norge har levert innspill knyttet til flere arter, deriblant gaupe. Gaupa er registrert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015 – i likh … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar