Malawi er blant landene i det sørøstlige Afrika med høyest avskogingsrate. Dette har tragiske konsekvenser, som tap av biologisk mangfold, jorderosjon og utarming av jordbrukspotensialet i det fattige landet. Introduksjon av energisparende ovner er et av tiltakene som er igangsatt i NOFs prosjekt for å motvirke avskogingen og bevare fuglelivet i noen av Malawis IBA-områder.