Dyre- og fuglebestanders tilbakegang er en omfattende, global krise. 40 % av verdens fuglearter er i sterk nedgang, og årsaken er det evige jaget etter å ødelegge naturen og økosystemene. Jordbruk, skogbruk og fremmede arter er blant de største truslene. I Norge er sjøfuglene blant dem som rammes hardest, og flere arter måker sliter. Hos sjøfuglene er matmangel og raske klimaendringer primære trus … (Norsk Ornitologisk Forening)