Våtmarksområdet Hotran i Levanger, Nord-Trøndelag trues av utfylling. Hotran er spesielt verdifullt i trekktidene vår og høst, men er også et hekkeområde for flere arter våtmarksfugler. NOF tar nå initiativet til en prosess der vi ønsker at resultatet blir at naturverdiene i området bevares.