NOF mener planene om Siragrunnen vindkraftverk må skrinlegges. Ett av Norges mest konsentrerte og tallrike fugletrekk går gjennom området, og kollisjonsfaren for fugler er svært alvorlig. En ny fagartikkel understreker også at det er stor usikkerhet rundt effekten av avbøtende tiltak for å unngå fuglekollisjoner ved vindkraftverk.