Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har skrevet en uttalelse til reguleringsplanen for Havneområde og industri på Grønøra Vest i Orkanger. Til tross for at store deler av Orkladeltaet er utbygd, innehar områdene på vestsida av elveutløpet fortsatt store verdier for naturmangfoldet, spesielt for fugl. NOF ber derfor om at all utfylling og opparbeiding av bakarealer stanses umiddelbart, og at det settes i gang en prosess for vern av hele våtmarksområdet vest for Orklas utløp.