Det andre kaller skogsreisning og klimatiltak, kaller vi i miljøbevegelsen naturødeleggende planting av pøbelgran. NOF mener granplanting som klimatiltak er i strid med våre internasjonale forpliktelser. Når stedegne fuglearter og naturtyper fortrenges til fordel for et artsfattig produksjonsområde, er det bøllete.