NOF støtter forslaget om å utvide Froan landskapsvernområde i Sør-Trøndelag med sju kvadratkilometer i Halten-området. Det foreslåtte arealet har store naturverdier blant annet som hekkeområde og leveområde for sjøfugl og sjøpattedyr.