Våren 2011 fikk NOF i Hole og Ringerike ved Viggo Ree oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud om å gjennomføre en kartlegging av fuglefauaen i reetablerte strandenger og øvrige deler av våtmarkslokaliteten Steinsvika i Hole kommune i Buskerud. Undersøkelsen ble gjennomført fra april til september, og rapport med resultater ble oversendt fylkesmannen i slutten av februar 2012.