Kjønnsbestemming av hekkende ugler er forholdsvis enkelt, da det bare er hunnen som har rugeflekk. Utenfor hekketiden kan imidlertid kjønnsbestemming under ringmerkingsfangst være en vanskelig. Finske forskere har kommet fram til en metode for kjønnsbestemming av lappugle fra mål. (Norsk ornitologisk forening)