Regjeringen verner i dag 66 nye skogområder. Det skaper høytidsstemning for en rekke arter som hører hjemme i skogen og som nå blir vernet mot hogst for all fremtid. Aldri tidligere har så mye skog blitt vernet på én gang som i dag. Hele 260 km2 skog sikres vern gjennom opprettelsen av de 66 naturreservatene. – Dette er en førjulsfest for gammelskog og utrydningstruede arter i Norge, sier Nina Jen … (WWF-Norge)