WWF Verdens naturfond og fire andre miljøorganisasjoner retter hard kritikk mot regjeringens hastebehandling for å få endret naturmangfoldloven. I en felles høringsuttalelse fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og SABIMA, skriver organisasjonene at de på det sterkeste vil advare mot å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å fell … (WWF-Norge)