Åholmen naturreservat på Andøya i Nordland er ett av våre aller fineste naturområder, viktig for et mylder av våtmarksfugler, flere sterkt truet. Miljøvernavdelinga – Fylkesmannen i Nordland sitt arbeid med å tette dreneringsgrøfter og restaurere området gleder oss enormt. Vi trenger å restaurere mye mer våtmark for å sikre naturmangfoldet og ett stabilt klima inn i fremtiden. Mye våtmark er tapt, … (Norsk Ornitologisk Forening)