Overvåkingsdata fra Rovdata sammenholdt med tall for ekstraordinære hiuttak av jerv i vår gir et nettotall på 43 ungekull av jerv i Norge i 2016. (Rovviltportalen)