Emerald Network er et økologisk nettverk av områder som skal beskytte truete arter og naturtyper i Europa. Abeidet med Emerald Network ble startet opp som en del av Bernkonvensjonen i 1989, og identifiseres av hver enkelt part på nasjonalt nivå. For å identifisere disse områdene har Miljødirektoratet innhentet vurderinger fra ekspertgrupper ved ulike institusjoner (deriblant NOF), og disse vurderingene ligger til grunn når lista over aktuelle områder nå skal revideres.