Konfidensielle rapporter med presise angivelser for hekkeforekomst av flere rødlistede rovfuglarter har vært tilgjengelig via Internett. Både lokaliteter for hekkende kongeørn, hubro og jaktfalk i vår nordlige fylker er publisert. For jaktfalk er UTM-koordinater for over 240 reirlokaliteter registrert med spredning til en hel verden. Rapportene er nå ikke lenger tilgjengelig, men skaden kan være u … (Foreningen Våre Rovdyr)