NOFs prosjekt “Kartlegging av hubroens territoriebruk i fire ulike habitattyper” har resultater som viser at planlagte områder for vindkraftverk er viktige leveområder for hubro. Resultatene viser også at det er behov for strengere krav til konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftutbygginger.