NOF foreslår hubro som prioritert art

Annonser:

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ødeleggelse mener NOF det er påkrevd at hubroen blir en prioritert art.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar